Mogen/moeten ouders zich bemoeien met voedingsregels op school?

Ja, natuurlijk mogen ouders zich net zo goed bemoeien met de voedingsregels als met alle andere zaken op school! In het vorige artikel heb ik gesteld dat een school zich mag bemoeien met wat er meegebracht wordt naar school aan voeding of drank. Maar de school heeft het niet alleen voor het zeggen, zeker niet als het gaat om voeding. Voeding is zelfs in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders. En die ouders mogen daar natuurlijk over meepraten. Om een optimale ontwikkeling van het kind/de leerling mogelijk te maken is het juist van groot belang dat ouders en school de handen ineen slaan. Dat geldt voor de basisschool en ook voor het vervolgonderwijs.

Ouderbetrokkenheid

Ik kom allerlei informatie tegen over ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. Het is echter bijna allemaal gericht op de school: hoe ga ik om met ouders, hoe betrek ik ouders, hoe communiceer ik met ouders. De school staat centraal en een echte perspectiefwisseling is er niet.
Maar: hoe kunnen ouders omgaan met school? Wat kunnen ouders doen om op te komen voor de belangen van hun kind?
Jonge leerkrachten verzuchten vaak: ik krijg van ouders de vraag hoe ik hun (op)voedingsadvies kan geven terwijl ik zelf geen kinderen heb. Ouders verzuchten even vaak: ik word door de leerkracht als ‘ondeskundig’ aan de kant geschoven. Dat roept soms heftige emoties op en het is geen goede basis om het gesprek (niet alleen óver, maar ook samen mét het kind) aan te gaan! Het beste resultaat krijg je als de gesprekken gevoerd worden op basis van gelijkwaardigheid, waarbij alle partijen de optimale ontwikkeling van het kind voor ogen hebben. Waarin alle partijen de kans krijgen om hun kijk op het kind, de opvoeding en de voeding aan de orde te stellen.
Dat betekent dat alle partijen inspraak hebben in het opstellen van de leefregels die op school gehanteerd worden. Het gaat daarbij niet meer alleen om jouw kind of om jou als leerling of student, maar om het belang van alle leerlingen en studenten en om breinvriendelijk onderwijs.
De emotionele lading is er dan voor een deel af. Het gaat dan meer om de vraag hoe je tot een gezamenlijk besluit kunt komen waar iedereen, of in ieder geval een grote meerderheid, zich in kan vinden. Meespreken en meebeslissen betekent geïnformeerd zijn of je laten informeren. Dat mag geen eenrichtingverkeer zijn: ouders/studenten laten zich informeren over de onderwijssituatie, maar evengoed laat school zich informeren over de situatie buiten school, thuis en in de buurt.

Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor het welzijn van de kinderen.  Ouderbetrokkenheid stopt niet als het kind de schooldeur binnengaat en welzijn beïnvloedt groei, prestaties en gedrag. De samenwerking tussen ouders en school en ook mét de kinderen en jongeren, is van groot belang voor de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.

Kritisch kijken

Als ouder kun je kijken naar de visie en het beleid van de school op voeding, en of die visie is ‘vertaald’ in leefregels waarin ook voeding is opgenomen. Neem dat ook mee in de keuze voor een bepaalde school. Je vindt daar informatie over op de website van de school en tijdens open dagen kun je er naar vragen. Scholen profileren zich steeds meer als ‘gezonde school’ en hebben daar soms zelfs een kwaliteitskeurmerk voor gekregen. Maar blijf als ouder kritisch en kijk wat dat keurmerk inhoudt en of het zichtbaar is in bijvoorbeeld een schoolkantine of in de regels (en niet alleen op de open dag). Natuurlijk is het ook belangrijk dat die regels nageleefd worden. Daar mag je de school op aanspreken als ouder en als de regels niet duidelijk zijn, kun je er vragen over stellen. (Omgekeerd kan de school ouders erop aanspreken als zij zich niet houden aan die afgesproken regels).

Leefregels

Wat kun je als ouder doen om ‘gezonde’ leefregels te krijgen op school en wie bepaalt wat ‘gezond’ is?
Scholen baseren zich in hun voedingsregels en in het aanbod in de schoolkantine vaak op de richtlijnen van het Voedingscentrum of op de handleiding gezonde school van het RIVM. Die informatie kun je als ouder ook raadplegen en aan de school voorleggen als je vindt dat er niet genoeg aan gedaan wordt. Bedenk wel dat jij als ouder niet alles voor elkaar kunt krijgen wat je zou willen. Daar is een meerderheid voor nodig onder schoolbestuur, directie, docenten en medezeggenschapsraad.
Wat kun je als ouder doen als je vindt dat de leefregels niet goed zijn? Ook hier weer: alleen is het lastig. Je kunt vragen stellen over de regels en ze ter discussie stellen, maar als de meerderheid akkoord is, zul ook jij ze moeten aanvaarden en naleven. Je kunt er zeker bezwaar tegen maken als de regels de gezondheid van jouw kind benadelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ziektes of allergieën waarvoor een dieet noodzakelijk is. Natuurlijk zal iedere school daar rekening mee houden. Maar als je als eenling of minderheid protesteert tegen het invoeren van bijvoorbeeld verplicht water drinken of juist als je vindt dat de afspraken niet ver genoeg gaan, bereik je niet veel. Meer inspraak kan via de officiële weg, door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad.

Steeds meer basisscholen hebben een continurooster en laten de kinderen tussen de middag overblijven. Voor- en nadelen daarvan worden in kaart gebracht via een proef bij een aantal scholen. Een vaker gehoorde klacht van ouders is, dat de lunchtrommels half gevuld weer mee naar huis komen, omdat de lunchtijd op school te kort is om de kinderen rustig te laten eten. Daarover kun je natuurlijk het gesprek aangaan en komen met voorstellen, evenals over traktaties bij verjaardagen en met feestdagen.

Voor een goede inrichting van de directe schoolomgeving is het heel belangrijk dat school en ouders samen optrekken. Je kunt nog zulke mooie regels opstellen op school, maar als er in de directe omgeving van het schoolterrein fastfood of snoep verkocht wordt, heb je niet veel aan die regels. Dan is er overleg en eventueel een verbod nodig, waar je de gemeente voor nodig hebt. Ook daarbij sta je als ouders en school samen een stuk sterker.